privacystatement

Privacy Verklaring In&Out Zandvoort Tours

In&Out Zandvoort Tours, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 6857319 verwerkt gegevens in lijn met Algemene Verordening Persoonsgegevens. Door in te stemmen met deze privacy verklaring, geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?
In&Out Zandvoort Tours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten,
producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Als wij via de webshop, de mail, post of anderszins uw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens van u:
  1. Voor- en achternaam
  2. Geboortedatum
  3. Adresgegevens
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. IP-adres
  7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  8. Bankgegevens
 2. Contactgeschiedenis
  1. Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had:
  2. Waarover ging het contact (aankoop in webshop of vraag).
  3. Wanneer was het contact en met wie.
  4. Hoe (via post, onze webshop, e-mail, in de winkel zelf)

We gebruiken deze contactgegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
In&Out Zandvoort Tours neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In&Out Zandvoort Tours) tussen zit. In&Out Zandvoort Tours gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress, als CMS van de website
– WooCommerce, voor de E-commerce omgeving
– Google Analytics, als data-tool voor verkeer en website-bezoeken
– Google AdWords, als data-tool voor verkeer en website-bezoeken

 

 

 

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

 1. Beveiliging
  We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website- en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
 2. Geheimhouding
  Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
In&Out Zandvoort Tours bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens > Onbepaalde tijd > In onze offline database(Excel)
Geboortedatum > Onbepaalde tijd > In onze offline database(Excel)
Adres > Onbepaalde tijd >In onze databases (Excel)
Telefoonnummer > Onbepaalde tijd >In onze offline database(Excel)
E-mailadres > Onbepaalde tijd >In onze offline database(Excel)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
In&Out Zandvoort Tours gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, van Google Analytics, Google AdWords en Facebook Pixel, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In&Out Zandvoort Tours en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inandouttours.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In&Out Zandvoort Tours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die in het kader van een tour worden verzameld, maken deel uit van de boeking van de Tour. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat In&Out Zandvoort Tours de tour niet kan boeken en deelname moet worden geweigerd.

In&Out Zandvoort bewaart gegevens tot maximaal één jaar na datum van de Tours ten behoeve van het klantenbestand en marketingdoeleinden en is gerechtigd uw gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen.

Door akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring geeft wederpartij toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Wederpartij heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, danwel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar inandoutzandvoort@gmail.com. In&Out Zandvoort Tours zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijftien werkdagen wordt behandeld.

Wederpartij is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij dit noodzakelijk acht.